Næringslivets samfunnsansvar for Makedonia

Sist oppdatert: 24.08.2015 // En viktig del av norsk næringsfremme er å sikre at våre bedrifter opptrer på en ansvarlig måte nasjonalt og internasjonalt. I den anledning har den tidligere norske ambassaden i Skopje utarbeidet et landnotat for nåværende og potensielle investorer om næringslivets samfunnsansvar i Makedonia. Norges ambassade i Beograd dekker Makedonia i tillegg til Serbia og Montenegro. Landnotatet som var utarbeidet av ambassaden i Skopje er fortsatt gjeldende.

Utenlandske investorer i Makedonia
Verdensbankgruppen rangerer i 2013 Makedonia som det 23. beste landet i verden for bedriftsetablering i sin årlige ”Doing Business-rapport”. Utenlandske direkte investeringer (FDI) var lite utbredt i landet frem til 1998. Siden da har FDI vokst jevnt, og hadde sin absolutte topp i 2001 med 400 millioner €. De største utenlandske investorene i landet er den østerrikske strømleverandøren EVN og det ungarske telekomselskapet Magyar.

Utenlandske investeringer er ettertraktet i Makedonia. Den makedonske regjeringen har jobbet aktivt med å tiltrekke seg flere investorer, bl.a ved å juridisk likestille utenlandske investorer med makedonske. Makedonia har samtidig inngått mer enn 30 bilaterale “Investment Protection Agreements” hvorav 13 av partene er OECD- medlemmer. Landet har også inngått frihandelsavtaler med Tyrkia, Ukraina og EFTA-landene, samt en stabiliseringsavtale: ”Stabilization and Association Agremeent” med EU.

Foruten et solid lovverk tilbyr makedonske myndigheter utenlandske investorer skattelettelser og skattefrihet på opptil 10 år. Dessuten har regjeringen innført en flat inntektskatt på 10 %. Landet tilbyr også statsborgerskap for selskap som ansetter mer enn 10 arbeidere.

Det er imidlertid flere forhold man bør være oppmerksom på ved bedriftsetableringer i landet.

Makedonia ble først selvstendig i 1991, og den ferske uavhengigheten har påvirket landets økonomiske situasjon på godt og vondt. Makedonias økonomi har riktignok etablert seg som en av de mest stabile i regionen, og frem til den økonomiske krisens inntog hadde landet en jevn økning i BNP. Finanskrisen førte imidlertid til et tilbakeslag. Man opplevde en nedgang innen flere store industrisektorer: tekstil, stål- og jernproduksjon. Følgelig er landets økonomi fremdeles svak. I forhold til nabolandene som har slitet økonomisk på grunn av finanskrisen, har Makedonia greid seg forholdt seg relativt bra. Dette kan sees i sammenheng med dels konservativ pengepolitikk og dels lån fra både IMF og Verdensbanken.  I 2013 spår Det internasjonale pengefondet (IMF) vekst i BNP på 2.8 %.

Makedonia har et omfattende byråkratisk system som er veldig ulikt det norske. Elektronisk saksbehandling er ikke utbredt, hvilket innebærer lang saksbehandlingstid. Man må være forberedt på å fremskaffe og fremvise mye dokumentasjon, og til forskjell fra det norske forvaltningssystemet er det påkrevd at alle dokumenter er verifisert og stemplet av en public notarius (notar). I de tilfeller hvor dokumenter oversettes fra norsk til engelsk, eller makedonsk, vil ytterligere bekreftelser (for dokumentets legalitet) fra norske myndigheter være påkrevd. Administrasjonslovverket er svært omfattende, vanskelig å håndtere og kan til tider være nokså tidkrevende.

Etableringsprosessen
I etableringsprosessen er det ofte hensiktsmessig for potensielle investorer å engasjere advokater, revisorer og tolk. Flere av de største internasjonale revisorfirmaene er representert i Skopje: PriceWaterHouseCooper, Deloitte og Ernst & Young, og kan være aktuelle konsulenter. Ambassaden i Beograd kan også hjelpe til med å formidle kontakt med nevnte yrkeskategorier.

Det makedonske investeringsbyrået ”Invest in Makedonia” kan være til hjelp i en sonderings- eller oppstartsfase. Ytterligere hjelp kan fås ved å kontakte Makedonias ambassade i Oslo og Norges ambassade i Beograd. Kontaktinformasjon finns under.

PriceWaterHouseCoopers rapport "Doing Business in Macedonia” inneholder mye nyttig og oppdatert informasjon om bedriftsetablering i landet.

Arbeidslivssituasjonen
Makedonia har ratifisert 74 ILO- konvensjoner hvorav 73 er trådt i kraft.

Landet har stor arbeidsledighet, den offisielle arbeidsledigheten er på 30 % (2012). Tallet kan med sikkerhet nedjusteres noe, da svart og grått arbeid er svært utbredt i landet. Dette skyldes ofte at arbeidsgivere ikke ønsker å registrere sine arbeidstakere for å unngå å betale arbeidsgiveravgift, og andre avgifter og forsikringer. Det grå økonomien er omfattende, og anslås å kunne utgjøre mer enn 20 %.

De generelle arbeidsforhold for arbeidstakere i Makedonia kan betegnes som dårlige. Det finnes riktignok lovverk som beskytter arbeidstakerne, men dette regelverket har vist seg vanskelig å implementere og fagforeninger har liten gjennomslagskraft.

Norges ambassade i Beograd kommer til å videreføre tidligere prosjektarbeid som ambassaden i Skopje sammen med Utenriksdepartementet og den makedonske regjeringen har jobbet med, for å fremme arbeidstakernes forhold og rettigheter. Et prosjekt som det kan vises til i den anledning, er ”Implementation and Enforcement of the European standards for occupational safety and health in the garment industry”. Prosjektresultatene er så vellykkede at prosjektkoordinator MOSHA har planer om å fortsette arbeidet og prøve å overføre de positive erfaringene til andre industrier.

Menneskerettigheter
Makedonia har underskrevet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og har ytterligere nasjonal lovgiving som garanterer fundamentale menneskerettigheter. P.t. er Makedonia imidlertid oppført som sakspart i 1093 saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

I den siste EU-kommisjonens rapport får Makedonia særlig kritikk for neglisjeringen av Roma- befolkningens rettigheter og levekår. Denne delen av befolkningen har lavest utdannings- og inntektsnivå, og de høyeste arbeidsledighets- og dødelighetstallene. Arbeidsledigheten blant denne minoritetsgruppen anslås å være på ca. 70 %.

Norges ambassade i Beograd kommer til å fortsette å støtte organisasjoner som promoterer menneskerettigheter, heriblant SUNA Association og Center for Human Rights and Conflict Resolution.

Korrupsjon
Transparency International Corruption indeks plasserer Makedonia på en 69.plass av 176 land (2012).

Flere utenlandske investorer melder om svak rettsikkerhet og et investeringsklima som er preget av mangelfull og tidvis kriminell privatisering, uklare eiendomsforhold og et tungrodd og korrupt byråkrati som et resultat av lave lønninger og et lite oversiktelig regelverk. I EU-kommisjonens rapport for inneværende år meldes det om viktige fremskritt på anti-korrupsjonsområdet, men at mye fortsatt må gjøres.

Ambassaden og Utenriksdepartementet fortsetter å støtte anti- korrupsjonsprosjekter gjennom lokale NGO’er.

Miljøpolitikk
Makedonia har mange miljøutfordringer. Regjeringen har i større grad begynt å fokusere på denne problematikken, men grunnet lite midler er den svært avhengig av hjelp fra internasjonale aktører.

Ved behov for konsultasjon vedrørende miljøspørsmål er NGO’en Regional Environmental Center (REC) en kyndig rådgiver.

Utenriksdepartementet har tidligere støttet flere av organisasjonenes prosjekter.


Kontaktinformasjon

Invest Macedonia Headquarters                                    

E-mail adresse

marketing@investinmacedonia.com
fdi@investinmacedonia.com
export@investinmacedonia.com

Telefon: + 389 2 3100 111

Fax: + 389 2 3122 098

Adresse: Nikola Vapcarov 7, 1000 Skopje, Macedonia

Internett adresse: www.investinmacedonia.com

Makedonias ambassade i Oslo

Sete for internasjonalt kontor/Head of International Office - Oslo

Kontaktperson for informasjon: Katerina Dimovska

E-mail adresse: katerina.dimenska@investinmacedonia.com, norway@investinmacedonia.com

Telefon: + 47 2255 1544

Fax: + 47 2255 0622

Mobil telefon: + 47 98 413 412

Besøks adresse: Erling Skjalgssonsgate 19B, 0267 Oslo

Internett address: www.investinmacedonia.com

Norges ambassade i Beograd

Kontakperson for informasjon: Uros Culibrk

E-mail adresse: Uros.Culibrk@mfa.no

Telefon: +381 11 3670 404

Besøks adresse: Uzicka 43, 11 040 Belgrade, Serbia

Internett adresse: www.norveska.org.rs 


Kildehenvisninger:

Verdensbankgruppens rapport: ”Doing Business 2013” http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/macedonia-fyr.  

I henhold til makedonsk lovgivning kan utenlandske investorer etablere seg på samme måte og under samme vilkår som makedonske investorer. Den makedonske lovgivingen innholder ikke lover som uttrykkelig regulerer utenlandsk investering. Det juridiske rammeverket er regulert i følgende lover: The Traiding Company Law, Securities Law, Profit Tax law, Personal Income tax law, Law on Value added Tax, Foregin Trade Law, Law on Takeovers, Law on Foreign Exchange, Law on Investment Funds, Banking Law, Law on Supervision of Insurance, Audit Law etc. Dessuten er det inntatt en bestemmelse i den makedonske konstitusjonen som sikrer utenlandske investorer uhindret tilbake førsel av kapital.

Macedonian Occupational Safety and Health Association: www.mzzpr.org.mk

Suna association: http://www.sunamk.org/

Centar for Human Right and Conflict resolution: http://www.chrcr.org.mk/index.php/mk.html

Transparency Zero Corruption: http://www.transparency.org.mk/en/

Regional Environment Center: http://www.rec.org/office.php?id=10


Bookmark and Share