Generell informasjon

Sist oppdatert: 24.08.2015 // Fakta om Makedonia

Offisielt navn: Republikken Makedonia/Republika Makedonia (grunnlovsfestet navn som brukes i alle bilaterale sammenhenger). FYROM brukes ennå i enkelte multilaterale sammenhenger. Bruken av navnet Makedonia er fortsatt et stridsspørsmål med nabolandet Hellas.

Hovedstad: Skopje

Største byer: Skopje, Kumanovo, Bitola, Prilep, Tetovo og Veles

Språk: Makedonsk (64,2 %), Albansk (25,2 %), Tyrkisk (3,9%), Roma (2,7%), Serbisk (1,8 %), Bosnisk (0,9 %), Vlach (0,5%). Andre (0,8 %).

Flateinnhold: 25 713 km2

Folketall: 2.069 mill (2014)

Befolkningsvekst: 1,7 % (2011)*

*Tall hentet fra statistisk sentralbyrå i Makedonia.

 

Politisk system

Statsform: Republikk

Forrige parlamentsvalg: April 2014

Neste parlamentsvalg: April 2016 (tentativ)

Forrige presidentvalg: Mai 2014

Neste ordinære presidentvalg: Senest 2019

Medlem av følgende regionale organisasjoner:
Det sentraleuropeiske initiativet (CEI), Det sørøsteuropeiske samarbeidsinitiativet, Den sentraleuropeiske frihandelsavtalen (CEFTA), Den europeiske banken for rekonstruksjon og utvikling (EBRD), Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Regional Cooperation Council (RCC).

Medlemskap i Internasjonale Organisasjoner (bl.a):
FN, Det internasjonale atomenergi byrået, Det internasjonale pengefondet, Interpol, og Verdens handelsorganisasjon.

Makedonia har kandidatstatus for medlemskap i EU, og har også inngått en frihandelsavtale med EFTA. Landet er kvalifisert til NATO-medlemskap, men dette blokkeres av Hellas.

Det sentraleuropeiske initiativet (CEI):
CEI ble opprettet i 1989 av Østerrike, Ungarn, Italia og Jugoslavia (SFRY). Aktive medlemmer har siden dette økt til 18. CEIs opprinnelige målsetting var å forbedre samarbeidet mellom tidligere kommunistblokk land og Vest-Europa ved å støtte opp under økonomiske og politiske reformer. I senere tid har dette fokuset blitt endret til å hjelpe medlemsland på veien til europeisk integrasjon i nært samarbeid med internasjonale finans- og utviklingsorganisasjoner.  

Den europeiske banken for rekonstruksjon og utvikling (EBRD):
EBRD ble etablert i 1991 for å finansiere økonomiske reformer i sentral og Øst-Europa etter kommunismens fall. I motsetning til lignende institusjoner, fokuserer EBRD hovedsakelig på den private sektoren. Større prosjekter har inkludert finansieringen av en kraftlinje til Bulgaria og privatisering av kraftselskapet ESM (ca 80 millioner Euro lån/støtte). EBRD støtter også små og mellomstore bedrifter gjennom sin 50 % eierandel i ”ProCredit Bank Macedonia.” ERBD har også jobbet aktivt for å integrere Makedonia i det europeiske og globale markedet. I dag eksporterer Makedonia 2/3 til EU og resten til nabolandene. Eksportvarene består av elektronikk for biler (kabler og katalysatorer) som selges til Tyskland (BMW og Mercedes), og tekstilvarer.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE):
Opprinnelig et multilateralt forum for øst-vest dialog, som har vokst til å bli den eneste inkluderende sikkerhetsorganisasjonen i Europa. OSSE har 57 medlemsland, inkludert USA og Canada. OSSE har spilt en nøkkelrolle i europeisk konfliktløsing og postkonflikt rekonstruksjon i Europa. OSSE opererer på tre nivåer; 1. Sikkerhet. 2. Preventivt diplomati. 3. Tillitsbyggende aktiviteter. OSSE økte sitt nærvær i Makedonia etter sammenstøtene mellom de to etniske gruppene i 2001, og med Ohrid – avtalen på plass i 2002 har OSSE jobbet aktivt for å opprettholde stabilitet mellom makedonere og albanere ved å trene politi og stille som valgobservatører.

Regional Cooperation Council (RCC):
Stabilitetspakten for Sørøst-Europa ble lagt ned i 2008 og erstattet av det Regionale samarbeidsrådet (RCC). Med dette ble eierskapet for det regionale samarbeidet innen økonomi, infrastruktur, sikkerhet og demokrati overført til landene i regionen.

Nyheter fra Makedonia:

www.maknews.com/

www.balkaninsight.com

www.mia.com.mk/default.aspx?mId=104&lId=2

 


 


Bookmark and Share